Dossier: Verhoogde kwetsbaarheid

Soms is het wenselijk om extra veiligheidsmaatregelen te treffen. Bijvoorbeeld als uit een risicoanalyse blijkt dat uw onderneming verhoogd kwetsbaar is, vanwege de locatie of de aard van de activiteiten.

Allereerst is het van belang om de basisveiligheid van uw onderneming of organisatie op orde te hebben. Heeft u zich hier nog niet eerder in verdiept? Ga dan eerst een stap terug en bekijk de maatregelen die daaronder vallen.

Hieronder vindt u vijf voorbeeldmaatregelen met een toelichting die uw onderneming extra kan treffen tegen een terroristische aanslag. Gebruik de tips en handvatten ter inspiratie. Kies de maatregelen die voor u relevant zijn.     

Vergroot afbeelding Infographic Drukke plekken - Aanvullende maatregelen

Maak een risicoanalyse met oog op een aanslag

Deze analyse maakt meer tot in detail inzichtelijk welke risico’s de organisatie loopt met het oog op een terroristische aanslag, welke risico’s acceptabel zijn en tegen welke risico’s maatregelen nodig zijn. De gespecificeerde risicoanalyse maakt de ernst van het effect van de meest waarschijnlijke acties van mensen die kwaad willen duidelijk, rekening houdend met de bestaande weerstand van de organisatie.

Dit kunt u zelf doen op de pagina Risicoanalyse en veiligheidsplan en u kunt hier ook een beveiligingsbureau voor inschakelen. Technische beveiligingsbedrijven kunt u bijvoorbeeld vinden via het CCV. Particuliere beveiligingsbedrijven met een vergunning van de minister van Justitie en Veiligheid zoals bedoeld in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) kunt u bijvoorbeeld vinden via de websites van diverse brancheorganisaties.

Nauwere samenwerking met ondernemers in de buurt

Met naburige ondernemers of organisaties kunt u nauw gaan samenwerken. U kunt hierbij denken aan het aanstellen van een gezamenlijke security manager en het structureel spreken van politie en/of gemeente over het thema veiligheid.

Andere opties zijn het oprichten van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) of organiseren van gezamenlijke trainingen voor het personeel op het vlak van security awareness of herkennen van afwijkend gedrag.

Organiseer opleiden, trainen en oefenen van uw personeel

Train uw personeel in het kader van security awareness en maak afspraken over het melden van verdachte situaties. Bereid ze ook voor op welk beleid u hanteert ten aanzien van ontruimen, schuilen en lockdown. Ook kan het nuttig zijn afspraken te maken over wat te doen na een aanslag (waarborgen bedrijfscontinuïteit, waar en wanneer melden van personeel et cetera).

Maak een plan ten aanzien van ontruimen, schuilen en lockdown

Op voorhand valt er geen eenduidig advies te geven over wel of niet te ontruimen of de deuren van het gebouw te sluiten en op slot te doen ('lockdown'). Dit is afhankelijk van de situatie en de aard van het object. In het algemeen geldt:

  • Een ontruiming vindt plaats als de politie dit aangeeft en/of als de dreiging reëel is en het aannemelijk is dat de situatie dusdanig is dat ontruimen van het gebouw het middel is om de aanwezige mensen in relatieve veiligheid stellen.
  • Een gedeeltelijke ontruiming vindt plaats als het niet mogelijk is om de grote hoeveelheid mensen in één keer te evacueren.
  • Schuilen op een veilige plek in het gebouw kan worden gekozen, bijvoorbeeld wanneer de dreiging vlak buiten het gebouw is of wanneer de exacte locatie van de dreiging nog onbekend is.
  • Een lockdown (deuren dicht en op slot) vindt plaats als het niet mogelijk is een aanslag te voorkomen of te stoppen en de aanslagpleger(s) zich wel in hoog tempo verplaatst(/verplaatsen).
  • De optie om ‘niets te doen’ ligt voor de hand als de politie vaststelt dat de dreiging niet reëel is.

Volg altijd de instructies van de politie.

Houd zicht op (vervoers)bewegingen

Dit houdt in ieder geval in dat u toegangs- en ontvangstbeleid heeft (zie Basisveiligheid). Denk hierbij ook aan de volgende maatregelen:

  • Cameratoezicht
  • Venstertijden
  • Zo min mogelijk partijen toegang geven tot het gebied (dus bijvoorbeeld: gezamenlijk met naburige ondernemers schoonmaak/beveiliging et cetera inhuren)
  • Parkeerfaciliteiten personeel op enige afstand
  • Toegangscontrole voertuigen door middel van het invoeren van bijvoorbeeld een passysteem