Versterkte aanpak beschermen vitale infrastructuur

De integriteit van de vitale infrastructuur is een essentiële factor voor de nationale veiligheid. Zo’n 80% van de vitale processen is daarbij in handen van private partijen.

Processen worden vitaal verklaard vanwege de voorziene impact op Nederlandse veiligheidsbelangen bij uitval of verstoring. De complexiteit van dreigingen en risico’s laat zien dat ook integriteit van informatie, toegang tot (besturings)systemen, en zeggenschap over (onderdelen van) de vitale infrastructuur belangrijke factoren zijn geworden in het waarborgen van de nationale veiligheidsbelangen. Deze staan onder druk, gezien de toenemende dreiging van statelijke actoren en cybercriminelen, de toegenomen (digitale) verwevenheid van systemen en organisaties en de daaruit voortvloeiende ketenafhankelijkheden.

Welke processen en aanbieders (bedrijven, organisaties) we moeten beschermen en hóe we deze zouden moeten beschermen is daarmee aan constante verandering onderhevig. Dit vraagt een nieuwe blik op de werking van het systeem. Daarin moet ook de toepassing van de beschermende maatregelen op niet alleen de vitale aanbieders en processen, maar ook hun ketenafhankelijke factoren, bedrijven, organisaties of netwerken worden meegenomen. De verantwoordelijkheid voor en kennis van vitale processen is bij de overheid sterk verdeeld over ministeries en het bedrijfsleven en kent daarnaast ook regionale en lokale componenten.

Het kabinet acht het van groot belang dat bij het toetsen van nationale veiligheidsrisico’s voor de vitale infrastructuur, gebruik wordt gemaakt van consistente en technisch up to date zijnde criteria, en dat, omwille van het tijdig anticiperen op ontwikkelingen, inzichtelijk is hoe de Nederlandse vitale infrastructuur zich technisch en organisatorisch ontwikkeld. Daarom zal het kabinet, in samenwerking met al deze partijen, een versterkte aanpak van bescherming van de vitale infrastructuur ontwikkelen. Onderdeel van deze versterkte aanpak is een structuur om kennis, kunde en expertise te bundelen om nationale veiligheidsrisico’s ten behoeve van de vitale infrastructuur, nu en in de toekomst, adequaat te adresseren.