Militaire dreiging

De veiligheid van Nederland is verknoopt met die van de buitenwereld. De afgelopen jaren is de eerste hoofdtaak van de krijgsmacht, de bescherming van het eigen en bondgenootschappelijke grondgebied, steeds belangrijker geworden.

Tegelijkertijd neemt het belang van de andere hoofdtaken niet af. De diversiteit en complexiteit van dreigingen waarmee Europa wordt geconfronteerd, maakt dus dat Nederland (en Europa) de bakens moeten verzetten, om ook in de toekomst onze veiligheid te kunnen blijven beschermen.

Andere landen maken grote stappen met hun militaire capaciteiten, waardoor militair overwicht van Nederland en zijn bondgenoten geen vanzelfsprekendheid meer is. Er is sprake van een toenemende en geïntegreerde Russische dreiging tegen bondgenootschappelijke, Europese en (daarmee) Nederlandse belangen. Deze dreiging heeft naast een hybride-, spionage- en cybercomponent, ook een nucleaire component. Rusland kan met moderne wapensystemen (tijdelijk) de toegang tot betwiste gebieden op zee, op land en in de lucht voorkomen of bemoeilijken. Ook kan het de bewegingsvrijheid binnen deze gebieden beperken.

Nederland kan deze dreigingen alleen tegengaan door effectieve samenwerkingen en actief internationaal beleid, in de EU, de NAVO, de OVSE en de VN. Om een geloofwaardige bondgenoot en partner te blijven, wordt de slagkracht, het voortzettingsvermogen en de inzetbaarheid van onze krijgsmacht versterkt en verbeterd.

Naast een verdieping van het NAVO-bondgenootschap en de Europese defensiesamenwerking, harnast onze krijgsmacht zich ook op andere manieren voor de toekomst. De samenwerking met civiele autoriteiten, het bedrijfsleven en bijvoorbeeld ngo’s moet robuuster en vanzelfsprekender worden. We moeten inspringen op nieuwe technologische ontwikkelingen, de dominante(re) rol die informatie gaat spelen in zowel conflictpreventie en oorlogsvoering onderkennen en ons voorbereiden op conflicten die zich tegelijkertijd in verschillende domeinen ontvouwen, inclusief het cyberdomein. Dit vraagt nauwe civiel-militaire samenwerking in de aanpak van digitale en statelijke dreigingen. Het doel van de nieuwe Defensienota, die gepland staat voor 2020, is het presenteren van een visie en strategie die laat zien welke rol Defensie, gezien het veranderende dreigingsbeeld, in de toekomst moet kunnen vervullen en welke stappen nodig zijn om daar te komen.