Versterkte aanpak van risico's en dreigingen

Versterkte inzet betekent dat de dreiging van dien aard is dat het onderwerp – geïntegreerd, maar binnen de reeds bestaande taken en verantwoordelijkheden van betrokken organisaties – extra aandacht behoeft om de geïdentificeerde dreigingen of risico’s het hoofd te blijven bieden. De genoemde versterkte inzet behoeft, onder verantwoordelijkheid van de betrokken vakdepartementen, nog wel nadere concretisering.

De huidige ontwikkeling van dreigingen en risico’s laat zien dat de volgende veiligheidsvraagstukken vragen om een versterkte aanpak:

  • Statelijke dreigingen worden aangepakt. Deze aanpak bestaat uit generieke maatregelen, gericht op het verhogen van de weerbaarheid tegen verschillende uitingen van statelijke dreigingen.
  • Polarisatie kan onze open samenleving ondermijnen. Om polarisatie tegen te gaan wordt ingezet op een brede overkoepelende aanpak gericht op de bevordering van samenleven. Gemeenten, maatschappelijke organisaties en de veiligheidsketen leveren hieraan een belangrijke bijdrage.
  • Veel dreigingen en risico’s kunnen leiden tot verstoring van de vitale infrastructuur. Om deze te beschermen, zet het kabinet in op een versterkte aanpak om kennis, kunde en expertise te bundelen om nationale veiligheidsrisico’s ten behoeve van de vitale infrastructuur adequaat te adresseren.
  • Bestrijding van terrorisme en extremisme vergt onverminderd de aandacht. Het is van groot belang de versterkte inzet waar nodig op basis van actuele dreigingsbeelden te intensiveren. Daarnaast zal er ingezet worden op het toepassen van de integrale aanpak op alle vormen van extremisme, van welke ideologische signatuur dan ook, zodat ook ‘nieuwe’ dreigingen het hoofd geboden kunnen worden.
  • Nederland kan militaire dreigingen alleen tegengaan door effectieve samenwerkingen en actief internationaal beleid, in onder andere de EU, de NAVO, de OVSE en de VN. Om een geloofwaardige bondgenoot en partner te blijven, wordt de slagkracht, het voortzettingsvermogen en de inzetbaarheid van onze krijgsmacht versterkt en verbeterd.
  • In de aanpak van ondermijnende criminaliteit wordt ingezet op een breed pakket van maatregelen in een coalitie van overheid, bedrijfsleven en samenleving. Daarnaast is er een ambitieuze wetgevingsagenda, waarin goed rekening wordt gehouden met zowel wensen vanuit de uitvoeringspraktijk als met rechtsstatelijke uitgangspunten. Zo wordt, samen met alle betrokken partners in het veld, een stevige impuls gegeven aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit.
  • Dreigingen en risico’s rondom cybersecurity en digitale dreigingen worden door het kabinet op geïntegreerde wijze geadresseerd met de Nederlandse Cyber Security Agenda (NCSA) uit april 2018. Deze is flexibel vormgegeven, zodat nieuwe of toenemende dreigingen adequaat het hoofd kunnen worden geboden.