Multilaterale instituties

Nederland heeft als open samenleving en economie baat bij een multilateraal stelsel met afspraken en regels over handel, veiligheid en geschillenbeslechting, gebaseerd op universele waarden.

De GBVS laat zien dat het multilaterale stelsel, zoals ontstaan na de Tweede Wereldoorlog, in toenemende mate onder druk staat. Staten richten zich steeds vaker en explicieter op het behalen van relatieve nationale economische voordelen op grond van een zero-sum beeld van internationale verhoudingen. Ook op (geo-)politiek gebied is hier sprake van. Dit kan gevolgen hebben voor de internationale rechtsorde, de democratische grondbeginselen en de universaliteit van mensenrechten en kan daarmee raken aan de Nederlandse nationale veiligheidsbelangen.

Nederland zet in op het behoud en het versterken van multilaterale stelsels, met afspraken en regels die gebaseerd zijn op universele waarden. Daarbij maakt Nederland zich in Europees verband hard voor het dichten van gaten in de regels van de Wereld Handelsorganisatie (WTO), zodat verschillende economische systemen binnen een gelijk speelveld kunnen opereren. In het kader van het tegengaan van statelijke dreigingen, zet Nederland in op versterkte samenwerking binnen de EU en de NAVO en geeft daarmee prioriteit aan het versterken van de multilaterale instituties die bijdragen aan de nationale veiligheid.