Onverminderde inzet op weerbaarheid

Waar sommige veiligheidsvraagstukken nadrukkelijk vragen om extra inzet, zijn er ook dominante risico’s die reeds geïntegreerd en adequaat het hoofd worden geboden. Gezien de ontwikkeling hiervan vergen deze onverminderde inzet om de nationale veiligheid te beschermen. Afkalving van de huidige aanpak, kan leiden tot (hernieuwde) risico’s en dreigingen voor de nationale veiligheid.

De ontwikkeling van dreigingen en risico’s laat zien dat onderstaande veiligheidsvraagstukken een onverminderde inzet vragen. Op hoofdlijnen is die is als volgt:

  • Nederland zet internationaal in op het behoud en het versterken van multilaterale stelsels, met afspraken en regels die gebaseerd zijn op universele waarden. Deze inzet is verder uitgewerkt in de Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheid Strategie (GBVS).
  • Met het oog op bestrijding en voorkoming van natuurrampen richt de inzet zich op klimaatverandering, droogte, stijging van het waterpeil, natuurbranden, aardbevingen, bodemdaling en zonnestormen. Er worden onder andere maatregelen genomen die gericht zijn op CO2-reductie en op een klimaatbestendig grond- en oppervlaktewatersysteem, ruimtelijke inrichting en grondgebruik. Nederland blijft zich inzetten om de doelstellingen van het akkoord van Parijs te halen. Het watersysteem, dat nu vooral gericht is op het zo snel mogelijk afvoeren van overtollig water, moet beter toegerust worden op het vasthouden en infil- treren van water. In het kader van natuurrampen als bosbranden en aardbevingen volstaat de gebruikelijke crisisvoorbereiding op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Er worden veel maatre- gelen genomen om de kans op aardbevingen in verband met de Groningse gaswinning en de gevolgen ervan te verminderen.In het geval van een aardbeving staat het systeem van crisisbeheersing paraat.

  • Aangezien de potentiële impact van CBRN-conflicten of incidenten op de Nederlandse nationale veiligheidsbelangen groot is, heeft deze dreiging onze onverminderde aandacht. Een ander belangrijk element in de aanpak is het verhogen van de maatschappelijke weerbaarheid tegen eventuele CBRN-incidenten.
  • In Nederland is de last van infectieziekten relatief beperkt. De opkomst van antibioticaresistentie is echter zorgwekkend en kent daarom een integrale en gecoördineerde aanpak. Afgelopen jaren zijn er voor besmettelijke dierziekten en zoönosen geen significante veranderingen waargenomen die de nationale veiligheid zouden kunnen raken.