Jihadistische dreiging tegen Europa

Het jihadisme blijft de belangrijkste bron vormen van terroristische dreiging tegen Nederland en de ons omringende landen. Aanhangers van dit gedachtegoed streven ernaar om overheden in de islamitische wereld via een gewapende strijd omver te werpen en te vervangen door een islamitische staat of kalifaat.

Onder deze strijd scharen zij onder meer het gebruik van geweld tegen religieuze minderheden en het plegen van terroristische aanslagen in het Westen. Daarnaast zetten zij zich ervoor in om hun gedachtegoed over te brengen op anderen.

Aanslagdreiging vanuit ISIS richting Europa toegenomen

Vorig jaar is de aanslagdreiging vanuit ISIS richting Europa toegenomen. Vooral vanaf de tweede helft van 2022 zijn er steeds meer aanwijzingen dat ISIS bezig is met het plannen van aanslagen in Europa. De dreiging komt vooral van netwerken die worden aangestuurd door ISIS-structuren in Syrië en Afghanistan. Onder meer in Turkije bevinden zich netwerken die aan deze ISIS-structuren verbonden zijn.

Koranvernielingen zetten Nederland op radar jihadistische organisaties

Mondiale jihadistische organisaties beschouwen Nederland al langer als legitiem doelwit voor een aanslag. Als gevolg van recente koranvernielingen in ons land is Nederland echter nog nadrukkelijker in beeld gekomen. Verscheidene pro-ISIS kanalen hebben via sociale media opgeroepen tot vergeldingsacties tegen westerse landen, waaronder expliciet Zweden en in mindere mate Nederland.

Beeld Nederlandse jihadistische beweging onveranderd

Het beeld van de Nederlandse jihadistische beweging is al enkele jaren onveranderd. In verscheidene grotere steden van Nederland bevindt zich een aantal kleinere of grotere netwerken dat het jihadistisch gedachtegoed aanhangt. Tussen de netwerken zijn er contacten en vindt uitwisseling van ideeën plaats.

Aanslagen door alleenhandelende daders in Europa blijven mogelijk

De afgelopen jaren zijn in Europa vrijwel geen aanslagen gepleegd in groepsverband. Dat komt mede doordat inlichtingen- en veiligheidsdiensten door de noodzakelijke communicatie tussen aanslagplegers beter in staat zijn dergelijke aanslagplannen tijdig te ontdekken en te verijdelen.

De meeste aanslagen in het Westen worden dan ook nog altijd gepleegd door jihadisten die zelfstandig daartoe overgaan, mogelijk geïnspireerd en aangezet door oproepen van onder meer ISIS. Dergelijke aanslagen zijn vaak kleinschalig en kennen gemiddeld minder slachtoffers dan complexe en centraal aangestuurde aanslagen.

Deze tekst is onderdeel van DTN 58.