Alerteringssysteem Terrorismebestrijding

Het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding (ATb) is een vorm van publiek-private samenwerking die de overheid en bedrijven handelingsperspectief biedt bij situaties waar sprake is van een terroristische dreiging. Het hoofddoel is om de kans op een aanslag bij vitale en kwetsbare bedrijven te verkleinen en de betreffende bedrijven veilig te laten functioneren, ook onder een eventuele dreiging.

Zowel bedrijven als de politie hebben (beveiligings-)maatregelen in het kader van het ATb voorbereid die – na afstemming – kunnen worden ingezet bij een dreigingssituatie (besluitvorming door lokaal bevoegd gezag en betreffende bedrijven).

Wie vormen het ATb

Het ATb is een samenwerking tussen de NCTV, inlichtingen- en veiligheidsdiensten, politie, het lokaal bevoegd gezag, relevante ministeries en aangesloten bedrijfssectoren. In de jaren dat het ATb bestaat, is door de samenwerkende partners een waardevol netwerk opgebouwd. Dit netwerk is van groot belang om in geval van een dreiging snel te kunnen handelen.

Actualisatie ATb

Sinds 2005 kennen we de Atb-systematiek, die in 2018 is geactualiseerd. Hierdoor is het ATb nu aangesloten op bestaande crisisstructuren. Op lokaal niveau gaat het hierbij om de gezagsdriehoek en/of de multidisciplinaire crisisorganisatie. Op nationaal niveau betreft dit de nationale crisisorganisatie. Met betrokken bedrijven vindt op lokaal/regionaal niveau één-op-één- contact plaats om te informeren en maatregelen af te stemmen.

Handreiking ATb

De geactualiseerde werkwijze is beschreven in de Handreiking Alerteringssysteem Terrorismebestrijding (ATb), Publiek-Private Samenwerking bij een terroristische dreigingssituatie, update 2018. Deze handreiking is bedoeld voor overheidsinstanties, operationele diensten, sectoren en bedrijven binnen de sectoren die te maken kunnen krijgen met een terroristische dreiging. Meer specifiek gaat het om bedrijven die behoren tot sectoren die zijn aangesloten bij het ATb. Het kan hierbij gaan om een generieke dreiging op één of meerdere sectoren of om een specifieke dreiging op één of meerdere bedrijven/objecten.

De 15 sectoren van het ATb

De 15 bedrijfssectoren die op het ATb zijn aangesloten zijn sectoren die in financieel-economische zin van vitaal belang zijn of een aantrekkelijk doelwit lijken voor terroristen. Het gaat om: zeehavens, olie, chemie, drinkwater, elektriciteit, telecom, gas, nucleair, financieel, spoor, stad- en streekvervoer, publieksevenementen, hotels, tunnels- en waterkeringen en luchthavens.