Meer mogelijkheden aanpak terrorismebestrijding

Meer mogelijkheden aanpak terrorismebestrijding

Op 1 maart 2017 zijn in het kader van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme drie wetten in werking getreden. De wetten vullen de huidige mogelijkheden aan om terrorisme te bestrijden. Zo wordt het mogelijk om personen die gedragingen vertonen, die in verband kunnen worden gebracht met terroristische activiteiten of de ondersteuning daarvan, bijvoorbeeld een meldplicht, gebiedsverbod of een contactverbod op te leggen. Ook kan een uitreisverbod worden opgelegd.

Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

Het jihadisme vormt een substantiƫle bedreiging voor onze nationale veiligheid en democratie. De overheid zet met het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme in op een krachtige en brede aanpak om de dreiging het hoofd te bieden en aanslagen te voorkomen. Het actieprogramma bestaat uit maatregelen die enerzijds gericht zijn op de bestrijding en verzwakking van de jihadistische beweging in Nederland en anderzijds op het voorkomen van radicalisering. De drie wetten die op 1 maart 2017 in werking zijn getreden maken hiervan deel uit.

Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

Dit wetsvoorstel bevat een aantal bestuurlijke maatregelen die de overheid kan opleggen op grond van gedragingen die in verband kunnen worden gebracht met terroristische activiteiten of de ondersteuning daarvan. Bijvoorbeeld een meldplicht, gebiedsverbod of een contactverbod. Ook kan op grond van deze wet een uitreisverbod worden opgelegd als het gegronde vermoeden bestaat dat een persoon uit het Schengengebied wil reizen om zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie. Al deze maatregelen kunnen alleen worden opgelegd als dat noodzakelijk is ter bescherming van de nationale veiligheid.

Rijkswet Wijziging Paspoortwet

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat paspoorten en identiteitskaarten automatisch vervallen als een uitreisverbod wordt opgelegd door de minister van Veiligheid en Justitie. Doel is de uitreis van personen naar jihadistische strijdgebieden te voorkomen.

Rijkswet op het Nederlanderschap

Op grond van deze wet kan het Nederlanderschap worden ingetrokken van Nederlanders die zich in het buitenland aansluiten bij een terroristische organisatie. Bij terugkeer naar Nederland kunnen deze personen een direct gevaar vormen voor de nationale veiligheid. Intrekking van het Nederlanderschap mag niet leiden tot staatloosheid.